Studie informatie

Doel van de SONNET-studie

Op 8 april 2015 bracht de Gezondheidraad een rapport uit genaamd ‘Neonatale screening, nieuwe aanbevelingen’. In dit rapport werd aanbevolen om veertien nieuwe ziekten toe te voegen aan het Nederlandse hielprikscreening programma, waaronder de ziekte Severe Combined Immunodeficiency (SCID). Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nam de aanbevelingen van het Gezondheidsraadrapport over. In een kamerbrief stelde zij dat voordat SCID-screening geïmplementeerd kon worden in het hielprikscreeningsprogramma, er een pilot onderzoek uitgevoerd zou moeten worden. Dit komt omdat de SCID-screening test een nieuwe test is in het screeningslaboratorium. Het doel van de SONNET-studie is dan ook om te onderzoeken hoe SCID-screening in het Nederlandse hielprikscreenings programma past.

Opzet van de SONNET-studie

De SONNET-studie zal gebruik maken van de infrastructuur van het Nederlandse hielprikscreeningsprogramma. De projectaanvraag onderscheidt hierin vier onderdelen die tijdens deze studie aan bod komen.

  1. Voorbereidingsfase voor TREC-screening in het Nederlandse hielprikscreeningsprogramma
  2. Experimentele testfase / TREC-screening in het laboratorium
  3. Update van de kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) en de kostenbatenanalyse (KBA)
  4. Ervaringen van ouders en zorgverleners over SCID-screening en uitbreiding van de hielprikscreening

Onderdeel 1. Voorbereidingsfase
Tijdens de voorbereidende fase zal allereerst aandacht besteed worden aan het opstellen van informatiemateriaal voor ouders en zorgverleners. Daarnaast moeten de screeningslaboratoria worden ingericht op de nieuwe testmethode van SCID-screening. ICT-veranderingen moeten worden doorgevoerd en analisten van de laboratoria zullen worden getraind. Er zal een doorverwijzingsprocedure worden opgesteld waarbij brieven aan ouders, huisartsen en kinderartsen worden geschreven in het geval van een afwijkende testuitslag. Tot slot wordt er goed na gedacht over de follow-up procedure na een afwijkende uitslag.

Onderdeel 2. Experimentele fase
In de experimentele fase zullen pasgeborenen in de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland gedurende 1 jaar gescreend worden op SCID via de hielprikscreening. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van TREC-analyses op hielprikkaartjes in twee screeningslaboratoria (RIVM, Bilthoven en IJsselland Ziekenhuis, Capelle a/d IJssel). Er zal na drie maanden analyses uitvoeren een tussenevaluatie plaats vinden om de studie te verbeteren waar dat nodig is.

Onderdeel 3. Update van de KEA/KBA
Op 20 april 2017 werd in opdracht van het RIVM-CvB een kosteneffectiviteitsanalyse en kostenbatenanalyse over SCID-screening uitgevoerd door TNO in samenwerking met het LUMC.  Deze KEA/KBA gaf aan dat screening op SCID kosteneffectief zou kunnen zijn, maar dat er nog veel onzekerheid over bestaat. De SONNET-studie kan een deel van de onzekerheid wegnemen door nieuwe onderzoeksresultaten die KBA/KEA-studie helpen te actualiseren.

Onderdeel 4. Ervaringen van ouders en zorgverleners
Een belangrijk onderdeel van de SONNET-studie is het inventariseren van ervaringen van ouders en zorgverleners rondom SCID-screening en de uitbreiding van de hielprikscreening. Er zullen hiervoor vragenlijsten worden opgesteld op basis van focusgroepen. Op deze manier wordt er meer inzicht verkregen over de ethische, wettelijk en sociale aspecten rondom de uitbreiding van de hielprikscreening.

Welke medisch-ethische toetsingscommissie heeft dit onderzoek beoordeeld?

De Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van het Erasmus MC heeft dit onderzoek beoordeeld en goedgekeurd. Het betreft een niet WMO-plichtig onderzoek. De goedkeuringsbrief vindt u hier.